สภาเทศบาล

นายยุทธนา สุดาคำ
ประธานสภาเทศบาล
 
นายเชิด สุนันตา
รองประธานสภาเทศบาล
 
ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ วงศ์คำ
เลขานุการสภาเทศบาล
เขต 1 เขต 2
นายวรวิทย์ เครื่องนันตา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประสิทธิ บัวมะลิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ร.ต.ท.ณัฐปภัสร์ เชื้ออินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางศิริพันธ์ บัวระวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายณฐบดี บัวเย็น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายพิรุฬห์ บุญเย็น
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
นายรุ่งโรจน์ บัวแก้วเกิด
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายสุธน บัวเย็น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเอกชัย มั่งมาก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุภรัตน์ กาวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
Copyright © 2014-2023 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com