เทศบาลตำบลลวงเหนืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองสวัสดิการสังคม

นางสาวสายสุดา สอนศิริ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 08 5620 3439

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางสาวณัฐฐญา แสงดวงตา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

งานพัฒนาชุมชน

นางทรรตดาว ซิงห์-แม็ตโต

นักพัฒนาชุมชน

งานธุรการ

นางสาว กรกมล ศรีนอบน้อม

พนักงานจ้างเหมาบริการ