เทศบาลตำบลลวงเหนืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นางสาวเยาวลักษณ์ พระคำจันทึก

ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 09 2393 6669

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวอรวรรณ ขาวอิ่น

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

งานการเงินและบัญชี

นางอภิญญา พรรณพิสุทธิ์

นักวิชาการคลัง

นางสาวอรณี เวียงวงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาว เกศินี มณีอินตา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

นายสมพร กมล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวจิดาภา บุญเรืองยา

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

ฝ่ายพัฒนารายได้

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

นางสรินทร์ภัสร์ จันภักษานนท์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นายจารุกิตต์ บุญเย็น

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานแผนที่และภาษี

นาย ปรเมศ ลุงลือ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวทิพวรรณ ธาตุรักษ์

พนักงานจ้างทั่วไป