ข้อมูลเทศบาล

นายสมยศ บุญเย็น

นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723134

msgQ&A สายตรงนายก

นายเจษฎา พรหมขันธ์ - ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ <br>โทร. 065-4723132

นายเจษฎา พรหมขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลลวงเหนือ
โทร. 065-4723132


informationITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2565 เทศบาลตำบลลวงเหนือ


กรุณาคลิกที่หัวข้อเพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

o1

โครงสร้างหน่วยงาน

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

o3

อำนาจหน้าที่

o4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5

ข้อมูลการติดต่อ

o6

กฏหมายที่เกียวข้อง

การประชาสัมพันธ์

o7

ข่าวประชาสัมพันธ์

o8

Q&A

o9

Social Network Facebook : เทศบาลลวงเหนือ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

o10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

o11

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

o12

o13

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

o15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o18

E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

o19

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o20

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21

o22

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o23

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยาบุคคล

o24

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o28

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ และแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o31

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

o32

o33

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o34

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

o35

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

o36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o37

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

o39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o40

o41

o42

o43

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแชร์หน้านี้: