เทศบาลตำบลลวงเหนืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นาย เอกลักษณ์ ตนยอม

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายภาณุพงษ์ บัวระวงศ์

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

งานผังเมือง

นางสาวธนาพร สุวรรณสิริ

นายช่างโยธา

นายชูวัฒน์ สังวาลย์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

งานวิศวกรรม

ว่าง

วิศวกรโยธา

งานสาธารณูปโภค

นายดวงจันทร์ คำทนเสือ

ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

นายสุวรรณ จันทร์ตา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นาย มนู จอมแปง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานธุรการ

นางสาวฉันทลักษณ์ บนแท่นทิพย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ