logo

เทศบาลตำบลลวงเหนือ

ศูนย์รับแจ้งคำร้อง
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ติดต่อสอบถาม

เทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด 50220 โทร (053) 104548, (053) 865901
โทรสาร (053) 104545
Email: loungnuae299@hotmail.com