สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
- ฝ่ายอำนวยการ
- ฝ่ายปกครอง
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาและแผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน
กลุ่มเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ
บ้านเย็นตาเกษตรอินทรีย์
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
บริการชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
วิดีโอกิจกรรมเทศบาล
รายงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานการเจ้าหน้าที่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคคล
งานนิติกร
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตพื่อยกระดับคุณธรรม
การป้องกันการทุจริต
การเงินและการคลัง
แผนการใช้จ่ายเงิน
งบการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
รายงานอื่นๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลลวงเหนือ
สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ชมรมผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
กิจกรรมเปตอง
กิจกรรมรำไม้พลอง
กิจกรรมกีฬาวู๊ดบอล
กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและการแสดง
ชมรมปั่นจักรยานตำบลลวงเหนือ
กองทุนฌาปนกิจตำบลลวงเหนือ
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
รุ่นที่ 1 กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 2 กันยายน 2562 - กันยายน 2565
รุ่นที่ 3 ธันวาคม 2565 - พฤศจิกายน 2566
การดำเนินการด้านเบี้ยยังชีพฯ
จำนวนผู้สูงอายุตำบลลวงเหนือ
เครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
กิจกรรม การป้องกันเด็กจมน้ำ
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการฝึกการเอาชีวิตรอดในน้ำ
ประกาศคณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองเด็กตำบลลวงเหนือ
งานสังคมสงเคราะห์
ผู้พิการ
กลุ่มเพื่อนลวงเหนือ(Friends Of Loungnuae)
การให้บริการ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service บริการออนไลน์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ITA
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 332 คน
สถิติเดือนนี้ 11575 คน
สถิติปีนี้ 120950 คน
สถิติทั้งหมด 955146 คน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
สายตรงนายกเทศมนตรี 0654723134
ข่าวกิจกรรม

  โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
วันนี้ เทศบาลตำบลลวงเหนือ ได้จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ โดยมีหน่วยงานสำนักงานป้องกันครบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้เข้ามาแนะนำและจัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ระหว่างวั... (22 มิ.ย. 2566)
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายสำหรับคณะบริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาเทศบาล
เมือวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลลวงเหนือได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายสำหรับคณะบริหาร พนักงาน และสมาชิกเทศบาล โดยมีนายสมยศ บุญเย็๋น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมาย โดยมีการบรรยายโด... (21 มิ.ย. 2566)
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับ อสม. ม.7 บ้านข้างน้ำ ดำเนินการพ่นละอองฝอย (UlV) เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก
วันที่ 7-8 มิถุนายน 2566 ได้รับรายงานจาก รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 ... (09 มิ.ย. 2566)
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2/2566 (09 มิ.ย. 2566)  
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 29 พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 ประชุมสภาเทศบาลตําบลลวงเหนือ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาตำบลลวงเหนือ... (07 มิ.ย. 2566)
 
  เทศบาลตำบลลวงเหนือมอบกระเบื้องมุงหลังคาช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลวงเหนือ สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ ได้ร่วมสำรวจความเสียหายจากฝนตกหนักและลมแรง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา และมอบกระเบื้องมุงหลังคา ให้กับประชา... (02 มิ.ย. 2566)
 
  เทศบาลตำบลลวงเหนือมอบกระเบื้องมุงหลังคาช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566
วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2566 นายสมยศ บุญเย็น นายกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ ได้ร่วมสำรวจความเสียหายจากฝนตกหนักและลมแรง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านม... (26 พ.ค. 2566)
 
  ประชุมร่วมประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30  น. เทศบาลตำบลลวงเหนือ ได้จัดประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาล... (16 พ.ค. 2566)
 
  กิจกรรมการอบรม เรื่อง อันตรายคลอดก่อนกำหนด
กิจกรรมการอบรม เรื่อง อันตรายคลอดก่อนกำหนด ในประชุมร่วมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566... (15 พ.ค. 2566)
 
  ประชุมพนักงานและราชการประจำเดือน พฤษภาคม
คณะผู้บริหาร ปลัด ผอ.อำนวยการ กองทุกกอง และพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลลวงเหนือ ไ้ด้ร่วมประชุมประจำเดิอน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลลวงเหนือ เพื่อชี้แจ้ง และมอบนโยบายการดำเนินงาน/ กิจกรรมของเทศบาลท... (11 พ.ค. 2566)
 
   
 
     
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29    


 

 

Copyright © 2014-2023 โดย เทศบาลตำบลลวงเหนือ - www.loungnuae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ เลขที่ 299 ม.2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 104548, (053) 104545

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com