หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2023
จ้างปรับปรุงระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ทและ WIFI ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟขนาด 1kVA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบมีบานเลื่อนกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กิโลกรัม พร้อมยางน้ำ CRS-2 ถังบรรจุ 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบมีบานเลื่อนกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000บีทียู) กองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 500 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง) พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 635 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2023
จ้างซ่อมแซมแท้งค์น้ำ รถดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน ผค-1871 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2023
ซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (โคมไฟถนน LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2023
จ้างเหมาย้ายกล้องวงจรปิด CCTV ในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2023
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2023
ซื้อสารเคมีถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2023
ซื้อพันธุ์ปลาและอาหารปลานิล โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมการเลี้ยงปลานิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ห้วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ห้วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Sep 2023
ซื้อไฟฉุกเฉินพร้อมติดตั้ง รถกู้ชีพ ทะเบียน ขข-7412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2023
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ใช้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รถกู้ชีพ ทะเบียน ขข-7412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2023
ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กไทยฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV เลขครุภัณฑ์ 488-62-0004 หมู่ที่่ 1 บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านข้างน้ำ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2023
จ้างเหมารถ รับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2023
จ้างวางท่อส่งน้ำประปา บ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ 2 ซอย 5 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
จ้างวางท่อส่งน้ำประปา บ้านเมืองวะ หมู่ที่ 3 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2023
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over-lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.64-004 สายทางบ้านตลาดใหม่-บ้านวังธาร หมู่ที่ 2 บ้านตลาดใหม่ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Jul 2023
จ้างเหมารถ รับ-ส่งนักเรียนศูนย์พํฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2023
ซ่อมสร้างถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over-lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.64-004 สายทางบ้านตลาดใหม่-บ้านวังธาร หมู่ที่ 2 บ้านตลาดใหม่ 20 Jun 2023
จ้างฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในตำบลลวงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023