หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยพร้อมน้ำยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jul 2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jul 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jul 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jul 2024
จ้างทำเอกสารรายงานประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jul 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jul 2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jul 2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jul 2024
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jul 2024
จ้างก่อสร้างพนังกันดินพร้อมขยายไหล่ทาง บริเวณถนนสายหลักภายในหมู่บ้านต่อจากเดิม บ้านสันทราย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2024
ซื้อทรายอะเบจและน้ำยาพ่นกำจัดยุงลาย โครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2024
ซื้อทรายอะเบจและน้ำยาพ่นกำจัดยุงลาย โครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2024
ซื้อทรายอะเบจและน้ำยาพ่นกำจัดยุงลาย โครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Jun 2024
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผว-8589 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2024
ซื้อสลิงโพลีเอสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2024
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขค-8205 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2024
ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนโลโก้และชื่อเทศบาลตำบลลวงเหนือ โครงการส่งเสริมการแข่งกีฬาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสง กล้องวงจรปิด หมู่ที่ 7 บ้านข้างน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการวัดประชา รัฐสร้างสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2024
จ้างซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสงกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 8 บ้านวังธาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสงกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 4 บ้านลวงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ-8658 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 May 2024
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นค-5334 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่วิทยุสื่อสารชนิดมือถือพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2024
จ้างเหมาทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2024
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2024
ซื้อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2024
ซื้อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2024
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านข้างน้ำ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 May 2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 21 บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2024
จ้างปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2024
จ้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านเมืองวะ หมู่ที่ 3 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2024
จ้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณวัดวังธาร ถึงบริเวณลำเหมืองข้างบ้าน สท.วรวิทย์ เครื่องนันตา บ้านวังธาร หมู่ที่ 8 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายวิโรจน์ บุญปัญญา เชื่อมซอย 4 และซอย 7 บ้านเมืองวะ หมู่ที่ 3 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 May 2024
จ้างซ่อมแซมเครื่องแม่ข่ายวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2024
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพฉุกเฉิน ทะเบียน ขข-7412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Apr 2024
จ้างซ่อมแซมระบบวิทยุสื่อสารรถกู้ชีพฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2024
ซื้อเครื่องคารวะดำหัวผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2024
จ้างทำป้ายไวนิลณรงค์ป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก และหินฝุ่น พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Apr 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก และหินฝุ่น พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Apr 2024
จ้างซ่อมแซมสายสัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณสายตำบล หมู่ที่ 6 บ้านสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2024
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถกระเช้าไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2024
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Mar 2024
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Mar 2024
จ้างเหมาปรับปรุงหน้าต่างของศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพเทศบาลตำบลลวงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Mar 2024
จ้างเหมาปรับปรุงหน้าต่างของศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพเทศบาลตำบลลวงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Mar 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Mar 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กไทยฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Mar 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Mar 2024
จ้างเหมาปรับปรุงหน้าต่างของศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพเทศบาลตำบลลวงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Mar 2024
จ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Feb 2024
ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีนชื่อเทศบาลตำบลลวงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Feb 2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาลวงเหนือเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Feb 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 6 บ้านสันทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2024
ซื้อวัสดุดับเพลิง (ท่อดูดน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2024
จ้างเหมาเดินสายไฟจากมิเตอร์ไฟฟ้ามายังกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Feb 2024
จ้างก่อสร้างราวกันตกถนน สายทางซอย 1 บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2024
จ้างก่อสร้างราวกันตกถนน สายทางหมู่บ้านทุ่งกอลาน เชื่อมบ้านทุ่งป่าคา หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งกอลาน ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Feb 2024
จ้างเหมาจัดริ้วขบวนและตกแต่งรถขบวน งานซะป๊ะขอดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2024
จ้างเหมาจัดและประดับตกแต่งนิทรรศการ งานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2024
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2024
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 4 บ้านลวงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jan 2024
จ้างซ่อมแซมท่อเติมน้ำรถบรรทุกน้ำพร้อมก่อฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2024
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผว - 8589 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2024
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งกอลาน ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Jan 2024
ซื้อของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2024
ซื้อจัดซื้อของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Jan 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผค-1871 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2024
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2024
จ้างเหมาบริการเครื่องเล่นบ้านลมและสปริงบอร์ดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jan 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2024
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Dec 2023
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2023
จ้างจัดสถานที่พร้อมตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2023
จ้างทำตะเกียงน้ำมันพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ-8658 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี่ (Rotary) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 จุด สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 6 บ้านสันทราย ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ริมคลอง ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 8 บ้านวังธาร ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Nov 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมสายสัญญาณใยแก้วนำแสง กล้องวงจร CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องสกัดไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2023
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Nov 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Oct 2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอย 2 (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2023
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2023
จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมร่องระบายน้ำแบบตื้น บริเวณหน้าอู่ ช.จิตรลดา หมู่ที่ 2 บ้านตลาดใหม่ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอย 6 บ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2023
จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 09 Oct 2023
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงติดตั้งในอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลลวงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Oct 2023
จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Oct 2023
จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Oct 2023
จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Oct 2023
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2023
จ้างปรับปรุงระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ทและ WIFI ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟขนาด 1kVA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบมีบานเลื่อนกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กิโลกรัม พร้อมยางน้ำ CRS-2 ถังบรรจุ 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบมีบานเลื่อนกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000บีทียู) กองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 500 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง) พร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 635 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Sep 2023
จ้างซ่อมแซมแท้งค์น้ำ รถดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน ผค-1871 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2023
ซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (โคมไฟถนน LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2023
จ้างเหมาย้ายกล้องวงจรปิด CCTV ในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือ จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2023
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2023
ซื้อสารเคมีถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2023
ซื้อพันธุ์ปลาและอาหารปลานิล โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมการเลี้ยงปลานิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ห้วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Sep 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดภายในเขตเทศบาลตำบลลวงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ห้วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 Sep 2023
ซื้อไฟฉุกเฉินพร้อมติดตั้ง รถกู้ชีพ ทะเบียน ขข-7412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2023
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ใช้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลวงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Sep 2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รถกู้ชีพ ทะเบียน ขข-7412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2023
ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กไทยฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV เลขครุภัณฑ์ 488-62-0004 หมู่ที่่ 1 บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านข้างน้ำ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2023
จ้างเหมารถ รับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา ประจำเดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2023
จ้างวางท่อส่งน้ำประปา บ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ 2 ซอย 5 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
จ้างวางท่อส่งน้ำประปา บ้านเมืองวะ หมู่ที่ 3 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Jul 2023
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jul 2023
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over-lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.64-004 สายทางบ้านตลาดใหม่-บ้านวังธาร หมู่ที่ 2 บ้านตลาดใหม่ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Jul 2023
จ้างเหมารถ รับ-ส่งนักเรียนศูนย์พํฒนาเด็กไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2023
ซ่อมสร้างถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over-lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.64-004 สายทางบ้านตลาดใหม่-บ้านวังธาร หมู่ที่ 2 บ้านตลาดใหม่ 20 Jun 2023
จ้างฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในตำบลลวงเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการป้องกันและกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jun 2023